هرکاری می‌کنید، متفاوت باشید. این نصیحت مادرم به من بود و نمی‌توانم از یک کارآفرین نصیحت بهتری را انتظار داشته باشم. اگر متفاوت هستید، مقاومت خواهید کرد.
آنیتا رودیک
ثبت نام مترجم

ضمایم اول سود

دانلود