گرچه در بادیه عشق به منزل نرسی/آنقدر بس که در این راه زنی گامی چند
هاتف اصفهانی
ثبت نام مترجم

 

فراتر از محدودیت ذهن

 

اثر تی هارو اکر

ترجمه منصور بیگدلی

قابل دریافت در اپلیکیشن طاقچه بصورت الکترونیکی