می‌توانیم از خارهای گل شکایت کنیم، یا خوشحال باشیم از اینکه بوته‌های‌ها خاردار گل رز دارند.
آبراهام لینکلن
ثبت نام مترجم

 

فراتر از محدودیت ذهن

 

اثر تی هارو اکر

ترجمه منصور بیگدلی

قابل دریافت در اپلیکیشن طاقچه بصورت الکترونیکی