موفقیت همراه می‌توانم‌ها می‌آید، شکست همراه با نمی‌توانم‌ها.
ثبت نام مترجم

می توانید پولدار بودن را انتخاب کنید؛ راهنمای سه مرحله ای برای کسب ثروت

اثر رابرت کیوساکی، شارون ال لچر

ترجمه منصوربیگدلی

ناشر: آوین

توضیحات پشت جلد: در کتاب «می توانید پولدار بودن را انتخاب کنید» به زبان ساده با اصول اولیه اقتصاد و فرایندهای انتخاب و راه اندازی کسب و کار آشنا می شوید.

اگر می خواهید اصول پایه اقتصاد و ثروت شخصی را بیاموزید، بدون شک یکی از بهترین کتابهایی را در دست دارید که می تواند با جزییات این موارد را به شما بیاموزد.