اگر چیزی را دوست ندارید، آنرا تغییر دهید. اگر نمی‌توانید آنرا تغییر دهید، روش خود را عوض کنید. شکایت نکنید.
مایا آنجلو
ثبت نام مترجم

شادی

با کارآفرینی به قدرت و آزادی مالی برسید

اثر کیم کیوساکی

ترجمه منصور بیگدلی

ناشر: آوین