با دوری از زندگی نمی‌توانید به صلح دست‌یابید.
ویرجینیا وولف
ثبت نام مترجم

شادی

با کارآفرینی به قدرت و آزادی مالی برسید

اثر کیم کیوساکی

ترجمه منصور بیگدلی

ناشر: آوین