می‌شنوم و فراموش می‌کنم. می‌بینم و به خاطر می‌سپارم. انجام می‌دهم و درک می‌کنم.
کنفسیوس
ثبت نام مترجم

گنج درونی شما چیست

شکل 5.4 هرم اوج  دانلود 

شکل 11.1 منحنی سرزندگی دانلود

معادله گنج درونی    دانلود