در سه کلمه می‌توانم هرچه از زندگی آموخته‌ام را خلاصه کنم «زندگی ادامه دارد»
رابرت فراست
ثبت نام مترجم

گنج درونی شما چیست

شکل 5.4 هرم اوج  دانلود 

شکل 11.1 منحنی سرزندگی دانلود

معادله گنج درونی    دانلود