هرگز بخاطر تصورات محدود دیگران خود را محدود نکنید، هرگز بخاطر تصورات محدودتان دیگران را محدود نکنید.
می جمیسون
ثبت نام مترجم

گنج درونی شما چیست

شکل 5.4 هرم اوج  دانلود 

شکل 11.1 منحنی سرزندگی دانلود

معادله گنج درونی    دانلود