مشکل هرچه باشد، بخشی از راه حل باشید. فقط گوشه‌ای ننشینید تا پرسش طرح کنید و به موانع اشاره کنید.
تینا فی
ثبت نام مترجم

 

ضمایم کتاب می توانید پولدار بودن را انتخاب کنید، اثر رابرت کیوساکی

برای دانلود، روی هرکدام کلیک کنید.

 

صورت وضعیت مالی شخصی    دانلود

کاربرگ تعیین گردش نقدی      دانلود

کاربرگ نگهداری سوابق         دانلود

کاربرگ هزینه های شخصی    دانلود