بزرگترین کشف زمان این است که فرد صرفا با تغییر حالت خود می‌تواند آینده اش را تغییر دهید.
اپرا وینفری
ثبت نام مترجم