چون لاله به نوروز قدح گیر بدست با لاله‌رخی اگر تو را فرصت هست می نوش به خرمی که این چرخ کهن ناگاه تو را چو خاک گرداند پست
حکیم عمر خیام
ثبت نام مترجم
« 1 2 3 4 ... 5 9 » صفحه: