نگرانی، جریان باریکی از ترس است که وارد ذهن می‌شود. اگر تشویق شود، مجرای تمام افکار دیگر را قطع می‌کند.
آرتور سامرز روچ
ثبت نام مترجم
« 1 2 3 4 ... 5 9 » صفحه: