از آنجایی که از دادن لذت به دیگران بیشتر لذت می‌برید، باید در مورد شادی که می‌توانید به دیگران بدهید خوب فکر کنید.
الینور روزولت
ثبت نام مترجم
« 1 2 3 4 ... 5 9 » صفحه: