هیچ چیز غیرممکن نیست، خود جهان می‌گوید من ممکن هستم.
آندری هفبورن
ثبت نام مترجم