معمولا فراموش می‌کنیم که شادی در نتیجه‌ی رسیدن به چیزی که نداریم بدست نمی‌آید، بلکه در نتیجه تشخیص و قدردانی از چیزهایی که داریم بدست می‌آید.
ثبت نام مترجم