ایدل چو زمانه می‌کند غمناکت/ ناگه برود ز تن روان پاکت بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند/زان پیش که سبزه بردمد از خاکت
خیام
ثبت نام مترجم