می‌توانیم از خارهای گل شکایت کنیم، یا خوشحال باشیم از اینکه بوته‌های‌ها خاردار گل رز دارند.
آبراهام لینکلن
ثبت نام مترجم