راز پیشرفت، آغاز کردن است.
سالی برگر
ثبت نام مترجم