شادی یک حالت است. ما یا خودمان را بدبخت می‌کنیم یا شاد و قوی. مقدار کار یکی است.
فرانچسکا ریگلر
ثبت نام مترجم