عاشق موارد زیاد باشید، زیرا قدرت واقعی در آن است، و هر که بیشتر دوست دارد، بیشتر عمل می‌کند و بیشتر می‌تواند موفق شود، و کاری که با عشق انجام شود به خوبی انجام می‌شود.
ونسان ونگوک
ثبت نام مترجم